افزایش 652 درصدی بازپرداخت بدهی شهرداری

به گزارش وبلاگ سفر، خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران، گفت: ردیف های بازپرداخت بدهی ها 652 درصد و اصل و سود تسهیلات دریافتی 206 درصد نسبت به پیش بینی بودجه افزایش نشان می دهد.

افزایش 652 درصدی بازپرداخت بدهی شهرداری

به گزارش گروه اجتماعی وبلاگ سفر، سید حسن رسولی در ارائه گزارش درباره حساب های درآمد و هزینه شهرداری تهران مرداد و شهریور و شش ماهه نخست سال 98، اظهار کرد: شهرداری تهران در بخش عملکرد حساب درآمد و هزینه مرداد و شهریور ماه بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی دوماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف 3هزار و 138 میلیارد تومان اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند، که در این دو ماه توانسته مبلغ یک هزار 961 میلیارد تومان معادل 62 درصد درآمد با 38 درصد عدم تحقق تحصیل کرده است.

وی ادامه داد: از کل درآمد های دو ماه یک هزار و 836 میلیارد تومان آن معادل 94درصد نقد و 6 درصد یک میلیارد و 249 ریال آن غیرنقد است. آن قسمت از درآمد ها و منابع شهرداری تهران که بالفعل قابلیت نقدشوندگی نداشته منابع غیرنقد است.

خزانه دار شورای شهر تهران با بیان اینکه از کل درآمدنقدی وصولی دو ماه 44درصد آن یعنی 804 میلیارد تومان پایدار و 56درصد آن یعنی یک هزار و 32 میلیارد تومان ناپایدار است، تاکید کرد: شهرداری تهران در بخش عملکرد هزینه ای دو ماهه تا سقف 2 هزار و 888 میلیارد تومان اجازه هزینه کرد داشته است. با اعلام مبلغ دو هزار و 140 میلیارد تومان هزینه ثبت شده در این دو ماه معادل 74 درصد مصارف خود را منظور و ثبت کرده که از این مبلغ 94 درصد بصورت پرداخت نقدی و 6 درصد هزینه غیرنقدی است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، اعلام کرد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده، در برش عملکردی شش ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف 9هزار و 414 میلیارد تومان اقدام کند. شهرداری طی این دوره شش ماهه توانسته مبلغ 7هزار و 690 میلیارد تومان معادل 82 درصد درآمد تحصیل کند؛ بنابراین طی شش ماهه مذکور کسری عملکرد یک هزار و 723 میلیارد تومان معادل 18 درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می گردد.

وی گفت: از کل درآمد شش ماهه مبلغ 6 هزار و 129 میلیارد تومان آن معادل 80درصد نقد و 20درصد آن یک هزار و 560 میلیارد تومان غیرنقد است. از کل درآمدنقدی وصولی 35درصد آن درآمد پایدار و 65 درصد آن درآمد ناپایدار است.

رسولی درباره عملکرد هزینه ای شش دوازدهم نیز اظهار کرد: در این دوره، شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ 8هزار و 662 میلیارد تومان هزینه کند. طی دوره مذکور مبلغ 6هزار و 485 میلیارد تومان یعنی 75 درصد هزینه در دفاتر ثبت شده است؛ که از این مبلغ 98 درصد بصورت پرداخت های نقدی و دو درصد هزینه غیرنقدی است.

رسولی درباره هزینه های جاری شش دوازدهم نیز گفت: بر اساس این گزارش حقوق پرسنل رسمی و قراردادی 89 درصد عملکرد نسبت به اعتبارات مصوب 6ماهه داشته است همچنین در سرفصل حقوق سازمان ها و شرکت ها و ادارات مستقل این عملکرد 101 درصد، در سرفصل بازپرداخت اصل و سود تسهیلات، سود اوراق مشارکت عملکرد 206 درصد و در سرفصل تسویه بدهی ها (سایر مطالبات) عملکرد 652 درصد محقق شده است.

رسولی در جداول مقایسه شش دوازدهم درآمد سال 97 و 98 نیز اعلام کرد: در بخش درآمد شاهد تحقق 72 درصدی در سال 97 این تحقق درآمد 82 درصد است.

خزانه دار شورای شهر در مقایسه شش دوازدهم سال 98 و 97 در بخش هزینه گفت: ثبت هزینه در شش ماهه سال گذشته 17 درصد و داری از جاری 75 درصد است.

خزانه دار شورای شهر تهران، اظهار کرد: میزان درآمد شهرداری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 10 درصد یعنی از 72 درصد به 82 درصد افزایش یافته است. البته کسری درآمدی 18درصدی علامت نگران کننده ای است. مضافاً که رقم بودجه 18هزار و 828 میلیارد تومانی کاملاً انقباضی است. حتی در صورت تحقق کامل از حیث قدرت خرید یک سوم بودجه سال 95 قدرت خرید دارد.

وی ادامه داد: ثبت هزینه ها در دفاتر مالی سال گذشته طی همین بازه زمانی 17 درصد بوده است، طی 6 ماهه اخیر این شاخص به 75 درصد افزایش یافته است. رشد 58 درصدی این نمایه نشانی از اهتمام شهرداری نسبت به ثبت به موقع هزینه ها در دفاتر مالی است.

خزانه دار شورای شهر تهران با بیان اینکه 20 درصد درآمد ها از جنس غیرنقد و 80 درصد آن نقدی است، اعلام کرد: این موضوع علامت اهتمام شهرداری به اصلاح نظام کسب درآمد و دور شدن از فروش انواع دارایی ها است. در عین حال گواه آن است که عملاً بودجه غیرنقد که یک سوم کل است فقط 20درصد تحقق یافته است.

وی خطاب به شهردار تهران گفت:جناب آقای شهردار آیا بناست این قفل همچنان مثل سال گذشته بسته بماند. نمیخواهید با اعمال مدیریت موثرتر این مشکل را برطرف کنید؟ وظیفه من هشدار دادن است که متناوباً انجام داده و میدهم. سال گذشته این رقم 10 درصد بوده سال جاری به 2 درصد تنزل پیدا کرده است.

خزانه دار شورای شهر ادامه داد: هزینه جاری حقوق سازمان ها و شرکت ها و ادارات مستقل نسبت به بودجه مصوب 101 درصد است. این شاخص نشان دهنده دو نکته است اول اینکه ارقام مندرج در سند بودجه سالیانه واقع بینانه نبوده است و دوم صرفه جویی لازم صورت نگرفته است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه ردیف های بازپرداخت بدهی ها 652 درصد و اصل و سود تسهیلات دریافتی 206 درصد نسبت به پیش بینی بودجه افزایش نشان میدهد، اظهار کرد: این رشد حاکی است مدیریت شهری علیرغم برخورداری از تنگنا های شدیدمالی نسبت به احقاق حقوق طلبکاران دغدغه جدی دارد. البته ارقام مصوب این دو ردیف در بودجه 98 ناچیز است.

وی ادامه داد: سهم مصارف هزینه ای 66 درصد و سهم تملک سرمایه ای و تملک مالی به میزان 34 درصد مصارف در 6 ماهه اول سال جاری را نشان می دهد. همچنین 18 درصد عدم تحقق درآمد های نیمه اول سال در شرایطی است که بطور متوسط هزینه ها نسبت به ارقام پیش بینی شده بودجه 98 با 42 درصد رشد روبرو است. این نسبت ها عدم تعادل منابع و مصارف را به وضوح نشان می دهد.

رسولی تاکید کرد: ما جدول منابع و مصارف برنامه سوم شهرداری را با رقم 150 هزار میلیارد تومان برای 5 سال (1398- 1402) در شورای شهر تصویب کرده ایم. 42هزارو 500 میلیارد این رقم وفق ماده 2 برنامه سوم صرفاً میبایست صرف مسائل کلیدی شهر شامل توسعه زیرساخت ها و ناوگان حمل و نقل ریلی و عمومی، کاهش آلودگی هوا، برقراری توازن منطقه ای از حیث سرانه های خدمات شهری، صیانت از باغات، احیاء بافت های ناکارآمدشهری، و حفظ بنا های فرهنگی و سلامت و اجتماعی گردد. یک ریال از این منبع طی 5 سال برنامه سوم و سال جاری که اولین سال آن است نباید صرف امور جاری گردد.

وی گفت: بر این اساس ارائه اصلاح بودجه سال 98 برای تحقق اهداف برنامه به همراه شناسایی و خلق منابع نوین درآمدی از یکسو و اتخاذ تصمیمات عملگرایانه، واقع بینانه و بزرگ از سوی دیگر برای شورا و شهرداری ضروری است. تقاضا میکنم در دوسال باقیمانده مشترکاً برای افزایش درآمد ها بویژه پایدار، و کاهش هزینه ها از طریق کوچک سازی پیکره شهرداری و سازمان ها و شرکت های تابعه شجاعانه تغییر رویکرد داده و مسئولانه و راهبردی تصمیم بگیریم. در غیراینصورت مدیریت پایتخت زمین گیر خواهد شد.

به گفته خزانه دار شورای شهر، جبران عقب ماندگی 18 درصدی درآمد ها در 6 ماهه دوم سال و افزایش سقف کل بودجه سال جاری به حد یک پنجم منابع و مصارف برنامه 5 ساله سوم یعنی 30 هزار میلیارد تومان، کاری بزرگ و در راستای تامین مصالح شهر و شهروندان هرچند سخت است، ولی با اعمال مدیریت هماهنگ و شجاعانه امکانپذیر است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "افزایش 652 درصدی بازپرداخت بدهی شهرداری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "افزایش 652 درصدی بازپرداخت بدهی شهرداری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید